Barlag 5 Tablisa we bu sözi dowam birnäçe Wariantlar ybarat.
ähmiýeti üçin her hasabatyndan saýlaň diňe 3 Görnüşleri bolan iň häzirki wagtda ylalaşýarlar.
IŞGÄRLER DOLANDYRMAK ÜÇIN ...
yhlas okaň sözlerine dowam üçin alternatiw, haýyş edýäris saýlaň üç iň size laýyk we olary saýlaň (3):
dowam tassyklama üçin wezipeleri görmek üçin düwmeleri basyň
1 - saýlanan görnüşi ähli iň makul görkezýär:
 • Ösüş derejesini kesgitlemek we toparyň netijelerine ýetmek üçin amatly şertlerde her bir işgäriň optimal ösmegi üçin şertler döretmek
 • Işgärleriň arasyndaky islendik dawa we dawa ýagdaýlaryny çözmekde dürli işgärleriň özara gatnaşygy we aragatnaşyklary üçin amatly şert döretmek
 • Öňki dolandyryjylar tarapyndan nesilden-nesle döredilen däp-dessurlara, düzgünlere we kadalara laýyklykda dolandyrmak
 • Başlygyň statusyna şübhelenip bilmeýän we buýruklaryň ýerine ýetirilmezligi hemişe jezalandyryljak şertsiz we awtoritar ýolbaşçy.
 • Karýerasynyň ösüşi we ösüşi bilen gyzyklanýan, taslamanyň we şahsy netijeleriniň üstünde işleýän, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrýan iň höwesli hünärmenleri we zehinli işdeşleri tapmak we işe almak.
 • Özüňizi we töweregiňizdäki dünýäni ösdürmek, bitewiligini we özara baglanyşykly güýçleriň deňagramlylygyny saklamak
 • Adamlaryň arasyndaky borçlary we jogapkärçilikleri aýdyň paýlamak, bellenilen görkezmeleri we tertibi takyk ýerine ýetirmek bilen döredilen buýruk zynjyryny saklamak bilen işiň başarnykly guramasy.
2 - saýlanan görnüşi 1 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Ösüş derejesini kesgitlemek we toparyň netijelerine ýetmek üçin amatly şertlerde her bir işgäriň optimal ösmegi üçin şertler döretmek
 • Işgärleriň arasyndaky islendik dawa we dawa ýagdaýlaryny çözmekde dürli işgärleriň özara gatnaşygy we aragatnaşyklary üçin amatly şert döretmek
 • Öňki dolandyryjylar tarapyndan nesilden-nesle döredilen däp-dessurlara, düzgünlere we kadalara laýyklykda dolandyrmak
 • Başlygyň statusyna şübhelenip bilmeýän we buýruklaryň ýerine ýetirilmezligi hemişe jezalandyryljak şertsiz we awtoritar ýolbaşçy.
 • Karýerasynyň ösüşi we ösüşi bilen gyzyklanýan, taslamanyň we şahsy netijeleriniň üstünde işleýän, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrýan iň höwesli hünärmenleri we zehinli işdeşleri tapmak we işe almak.
 • Özüňizi we töweregiňizdäki dünýäni ösdürmek, bitewiligini we özara baglanyşykly güýçleriň deňagramlylygyny saklamak
 • Adamlaryň arasyndaky borçlary we jogapkärçilikleri aýdyň paýlamak, bellenilen görkezmeleri we tertibi takyk ýerine ýetirmek bilen döredilen buýruk zynjyryny saklamak bilen işiň başarnykly guramasy.
3 - saýlanan görnüşi 2 Wariantlar soň tertip görkezýär:
 • Ösüş derejesini kesgitlemek we toparyň netijelerine ýetmek üçin amatly şertlerde her bir işgäriň optimal ösmegi üçin şertler döretmek
 • Işgärleriň arasyndaky islendik dawa we dawa ýagdaýlaryny çözmekde dürli işgärleriň özara gatnaşygy we aragatnaşyklary üçin amatly şert döretmek
 • Öňki dolandyryjylar tarapyndan nesilden-nesle döredilen däp-dessurlara, düzgünlere we kadalara laýyklykda dolandyrmak
 • Başlygyň statusyna şübhelenip bilmeýän we buýruklaryň ýerine ýetirilmezligi hemişe jezalandyryljak şertsiz we awtoritar ýolbaşçy.
 • Karýerasynyň ösüşi we ösüşi bilen gyzyklanýan, taslamanyň we şahsy netijeleriniň üstünde işleýän, kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrýan iň höwesli hünärmenleri we zehinli işdeşleri tapmak we işe almak.
 • Özüňizi we töweregiňizdäki dünýäni ösdürmek, bitewiligini we özara baglanyşykly güýçleriň deňagramlylygyny saklamak
 • Adamlaryň arasyndaky borçlary we jogapkärçilikleri aýdyň paýlamak, bellenilen görkezmeleri we tertibi takyk ýerine ýetirmek bilen döredilen buýruk zynjyryny saklamak bilen işiň başarnykly guramasy.
indiki

77705 netije 169 ýurtda 31503 adam üçin 7739 adamyň emele getirdi. Şahsy hasabyňyzy dörediň we PIFOT TELENDIKNLARYNY OF ANGRATLARYNY ANDYRMAK

×
Eger-de bir ýalňyşlyk
SIZIŇ Dogry teklip
gerekli hökmünde e-poçta giriziň
Habarnama iber
ýatyrmak
Bot
sdtest
1
Salam! Senden soraýyn, spiral dinamikasy bilen eýýäm tanyşmy?